07 Dialogprogramm

Ein sehr einfaches Dialogprogramm

name = input("Gib deinen Namen an: ")
print("Hallo", name)

User Tools